Căn cứ Nghị định số 31/CP của Chính phủ ngày 04 tháng 4 năm 1994 về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định, nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên bộ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 560/QĐ-ĐHYD ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Dược -Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 747/QĐ-ĐHYD ngày 14 tháng 4 năm 2016 về việc miễn giảm học phí 6 tháng năm học 2015 - 2016 cho sinh viên hệ chính quy đang học tại trường;

Căn cứ Quyết định số 2823/QĐ - ĐHTN ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Giám đốc Đại  học Thái Nguyên về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Theo đề nghị của ông (bà) Tr­­ưởng phòng Công tác HS-SV, phòng Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoàn trả tiền học phí 6 tháng năm học 2015 - 2016 cho 403 sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm học phí đang học tại trường. (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Thời gian hưởng: 06 tháng (từ tháng 1/2016 - tháng 6/2016). Số tiền hoàn trả: Theo số lượng tín chỉ sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

Điều 3. Các ông (bà) Tr­­ưởng phòng Công tác học sinh sinh viên, phòng Kế hoạch - Tài chính, các Phòng chức năng có liên quan và các sinh viên có tên trên căn cứ quyết định thi hành./. 

 

Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí 6 tháng năm học 2015 - 2016: tải về