1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Trung tâm tư vấn Sinh viên

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 11 tầng

- Điện thoại: 02803.854503 hoặc 02803840060

- Email: 

- Website: 

- Thông tin lãnh đạo đơn vị :

TS Trần Bảo Ngọc - Giám đốc trung tâm