Chủ nhật, ngày 19/11/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư liên tịch số 35/2015/TTLT-BGDDT-BNV

05/07/2016 16:20:09 - Lượt xem: 5085

Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDDT-BNV

05/07/2016 16:19:30 - Lượt xem: 1838

Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDDT-BNV

05/07/2016 16:19:00 - Lượt xem: 1466

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về dân sự, chính trị trong Hiến pháp năm 2013

05/07/2016 16:18:21 - Lượt xem: 1820

PGS.TS Nguyễn Thanh Tuấn Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chi tiết

Quyền con người trong hiến Pháp 2013

05/07/2016 16:15:07 - Lượt xem: 1578

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS. Chu Hồng Thanh Thành viên Ban Biên tập sửa đổi, bổ sung Hiến pháp

Chi tiết

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị

05/07/2016 16:12:41 - Lượt xem: 1776

Được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua theo Nghị quyết số 2200A (XXI) ngày 16-12-1966; có hiệu lực ngày 23-3-1976; Việt Nam gia nhập ngày 24-9-1982)

Chi tiết

Văn bản pháp luật về bảo hiểm Y tế

05/07/2016 15:46:02 - Lượt xem: 851

Luật bảo hiểm xã hội

05/07/2016 15:40:13 - Lượt xem: 868

Văn bản pháp quy về chế độ lao động tiền lương

05/07/2016 15:39:30 - Lượt xem: 994

Luật lao động 2012

05/07/2016 15:36:58 - Lượt xem: 896

Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

05/07/2016 15:28:36 - Lượt xem: 853

Luật viên chức

05/07/2016 15:27:45 - Lượt xem: 874

Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013

05/07/2016 15:17:06 - Lượt xem: 850

Tài liệu tuyên truyền Hiến pháp 2013

05/07/2016 15:15:51 - Lượt xem: 855