Thứ 3, ngày 22/08/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Công Khai

Kế hoạch đào tạo chi tiết

22/08/2017 09:13:24 - Lượt xem: 214

Mục lục

22/08/2017 07:33:39 - Lượt xem: 91

Chương trình đào tạo chuyên ngành CKI Y tế công cộng

21/08/2017 14:38:47 - Lượt xem: 464

Chương trình dào tạo chuyên ngành CKI Y học gia đình

21/08/2017 14:38:26 - Lượt xem: 809

Chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Nội tiêu hóa

21/08/2017 10:21:43 - Lượt xem: 540

Chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Nhi khoa

21/08/2017 10:13:01 - Lượt xem: 473

Chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế

21/08/2017 10:12:06 - Lượt xem: 712

Biểu 11: Cam kết chất lượng đào tạo(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:28:15 - Lượt xem: 57

Biểu 10: Sách giáo trình (cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:27:51 - Lượt xem: 67

Biểu 9: Tiến sĩ tham gia CTĐT(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:27:28 - Lượt xem: 55

Biểu 8: Danh sách giảng viên, nhân viên(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:27:05 - Lượt xem: 63

Biểu 7: Giảng viên theo chương trình đào tạo(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:26:37 - Lượt xem: 58

Biểu 6: Sinh viên, học viên(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:26:15 - Lượt xem: 65

Biểu 5: Tài chính(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:25:50 - Lượt xem: 29

Biểu 4: giảng viên cơ hữu(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 19:43:29 - Lượt xem: 28